NEWS


คุณเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ และคุณมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค  บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.สกลสัตยาทร ปิยะสกล นายกสภาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานและความสำเร็จโครงการสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง (Total Innovation Management Enterprise) หรือโครงการ TIME พร้อมทั้งหารือแนวทางเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 4 ตลอดจนแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี