Compact Brakes
ค้นหาสินค้า

News Update


คอมแพ็ค จัดการฝึกอบรมสำหรับช่าง ในหลักสูตร “CBS Level 1” รุ่น 1

คอมแพ็ค จัดการฝึกอบรมสำหรับช่าง ในหลักสูตร “CBS Level 1” รุ่น 1

           บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร " มาตรฐานงานบริการ สำหรับช่างศูนย์บริการระบบเบรก COMPACT " รุ่นที่ 1 ณ โรงงาน CPI อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และโรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี ในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560
          โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เป็นเจ้าของศูนย์บริการ และช่าง จากศูนย์บริการคอมแพ็คพรีเมี่ยม และศูนย์คอมแพ็คเซอร์วิสเซ็นเตอร์ รวม 21 ศูนย์บริการ
          ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน และความสามารถในการบริการระบบเบรกในศูนย์บริการ รวมไปถึง กำหนดวิธีการ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในทุกศูนย์บริการระบบเบรก ที่มีคุณภาพทั่วประเทศ กับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งเน้นคุณภาพ และประสิทธิผลจากการดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไป