Compact Brakes
ค้นหาสินค้า

News Update


คอมแพ็คเบรก หนุนยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE ต้านยาเสพติด

คอมแพ็คเบรก หนุนยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE ต้านยาเสพติด

คอมแพ็คเบรก หนุนยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE
สนองพระปณิธานต้าน “ยาเสพติด”

          นางสาวจันทวรรณ ศรีภูมินทร์ ผู้จักการอาวุโสและพนักงาน บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าเบรกคอมแพ็ค ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมรับ - ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเบจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

          โครงการ TO BE NUMBER ONE เกิดขึ้นจากการที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงตระหนักและทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่กำลังจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยวิธีการสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องที่ไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้สโลแกน “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE ในการร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ซึ่งบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ทั้งนี้ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปรามอย่างจริงจัง จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานประกอบการ ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2557