Compact Brakes
ค้นหาสินค้า

News Update


คอมแพ็ค จัดการฝึกอบรมสำหรับช่าง ในหลักสูตร “CBS Level 1” รุ่น 2

คอมแพ็ค จัดการฝึกอบรมสำหรับช่าง ในหลักสูตร “CBS Level 1” รุ่น 2

          คุณนิพนธ์   เทียมปาน ผู้จัดการฝ่ายทดสอบและเทคนิคการใช้งาน บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด และทีมงาน เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานงานบริการ สำหรับช่างศูนย์บริการระบบเบรก COMPACT” รุ่นที่ 2 / 2560 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงงาน CPI จ.เพชรบุรี และโรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มาจากศูนย์คอมแพ็คพรีเมี่ยมและศูนย์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำนวน 19 ร้านค้า 38 คน
          ซึ่งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความสามารถในการบริการระบบเบรกของศูนย์บริการ รวมไปถึง กำหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกศูนย์บริการระบบเบรก และมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานอย่างชัดเจนต่อไป